Moduły oprogramowania do zarządzania produkcją ERP

Produkcja

Zadaniem modułu jest nadzór nad zleceniami produkcyjnymi w firmie. W skład modułu wchodzi szereg dokumentów, najważniejsze z nich to:

Zlecenia produkcyjne określa sposób wykonania danego towaru. Dokumenty mogą być tworzone w zależności od implementacji na podstawie ofert, zamówień sprzedaży lub mogą być generowane ręcznie przez operatora. Źródłem zleceń produkcyjnych może być system zewnętrzny, jak i pewne zdarzenia systemowe, jeśli zlecenia mają być generowane automatycznie. Zlecenia zawierają wszystkie niezbędne informacje w tym technologię wykonania jak drzewo materiałowe oraz marszrutę wykonania BOM. Technologia wykonania w każdym zleceniu może różnić się od głównej technologii wykonania dla danego asortymentu. System wspiera partie towarowe oraz wykonania specjalne. Sama technologia może pochodzić z zewnętrznego systemu, jak np. Autodesk Inventor/Vault. Ze zleceniami produkcyjnymi powiązane są meldunki, zawierające potwierdzenia wykonania danej operacji przez pracownika. Meldunki mogą pochodzić bezpośrednio z urządzeń lub być wprowadzane ręcznie przez operatorów bezpośrednio na produkcji na terminalach produkcyjnych lub bezprzewodowych kolektorach danych MES. Na podstawie meldunków odbywa się rozliczanie materiałowe produkcji. Zlecenia produkcyjne mogą tworzyć grupy zleceń lub strukturę hierarchiczną i być zarządzane przez harmonogram produkcji jako całość. Na podstawie struktury zleceń produkcyjnych oraz technologii generowane są karty pracy oraz przewodniki produkcyjne. Dane te mogą być dostarczone pracownikowi w postaci elektronicznej bezpośrednio na terminal produkcyjny lub w wersji konwencjonalnej.

Zakupy

Zadaniem modułu jest nadzór nad zleceniami zakupu oraz łańcuchem logistycznym związanym z dostawą towaru do firmy. Najważniejsze dokumenty obsługiwane przez moduł to:

 • Zamówienia zakupu
 • Zlecenia przyjęcia zewnętrznego
 • Przyjęcie zewnętrzne

Zamówienia zakupu zawierają informacje na temat zamówień na towar złożonych u dostawców. Zamówienia do systemu mogą być wprowadzane ręcznie ale również mogą być generowane automatycznie na podstawie zapotrzebowania na produkcji lub w handlu. Algorytm automatycznego generowania zamówień określa się na etapie wdrożenia. Moduł zamówień współpracuje z systemem dystrybucji i logistyki w celu określenia zadań logistycznych i środków transportu. System obsługuje własne środki transportu jak również transport spedycyjny. Na podstawie zamówień zakupów oraz ewentualnie danych z systemu logistycznego system umożliwia generację zleceń przyjęcia zewnętrznego, które są podstawą do przyjęcia towaru na magazyn i wygenerowania dokumentu przyjęcia zewnętrznego. Program wyposażony jest w wewnętrzny moduł WMS - system zarządzania magazynem oparty o kody kreskowe. Nasze rozwiązanie umożliwia zarządzanie towarem powierzonym jak i zakupionym. W przypadku wykorzystania systemu WMS mamy dodatkową możliwość śledzenia cech towarów takich jak data przydatności, atesty, certyfikaty. Zbiór cech oraz funkcjonalność z nimi związana określana jest podczas wdrożenia systemu. Dalsze wykorzystanie towarów może być uzależnione od cech przypisanych do niego.

Sprzedaż

Zadaniem modułu jest nadzór nad sprzedażą oraz łańcuchem logistycznym związanym z dostarczeniem towaru do klienta. Najważniejsze dokumenty wchodzące w skład modułu to:

Procedurę sprzedaży towaru w systemie można rozpocząć od dowolnego dokumentu, pełna ścieżka wymaga jednak aby proces rozpoczął się od oferty cenowej wysłanej do kontrahenta. W praktyce zakres oraz funkcjonalność dokumentów określa się na etapie wdrożenia oprogramowania ERP. We wzorcowym rozwiązaniu pierwszym dokumentem, który powinien otrzymać klient jest oferta cenowa. Jest to dokument niezobowiązujący do zakupu z informacją o ewentualnych parametrach transakcji jak nazwa i cechy towaru, cena, rodzaj transportu, terminy płatności itd. System umożliwia zbudowanie kreatora oferty cenowej. Kreator nie jest bezpośrednio powiązany z indeksami towarowymi w systemie. Mamy możliwość oferowania towaru, który nie występuje formalnie w bazie programu. Budowę oraz zasadę działania kreatora oferty cenowej określa się na etapie wdrożenia. Ofertę cenową możemy przekształcić w ofertę sprzedaży. Oferta sprzedaży jest to dokument opisujący zasady transakcji jak indeks towarowy, cena, warunki handlowe oraz transportowe . Oferta sprzedaży stanowi potwierdzenie zawartego kontraktu pomiędzy firmą a kontrahentem na dostarczenie danej partii towarowej. Oferta sprzedaży ma możliwość rezerwacji towaru, algorytm rezerwacji określa się na etapie wdrożenia oprogramowania. Ofertę sprzedaży można przekształcić do Zamówienia sprzedaży. Przyjmuje się, że zamówienie sprzedaży jest to zamówienie na dostarczenie określonej partii towaru w ramach zawartego kontraktu. Do wygenerowanego zamówienia sprzedaży przypisuje się parametry logistyczne związane z dostarczeniem danej partii towaru natomiast pozostałe warunki handlowe mogą być dziedziczone z oferty sprzedaży opisującej kontrakt handlowy z klientem. Zamówienie sprzedaży może również rezerwować towar w systemie zgodnie z przyjętą strategią. Zamówienie sprzedaży jest podstawą do wygenerowania Zleceń wydania zewnętrznego, które stanowią dyspozycje dla magazynu odnośnie wydania towaru i wygenerowania dokumentu WZ. Moduł magazynowy może być zarządzany przez system WMS wspierający kody kreskowe. Wygenerowany dokument WZ jest natomiast podstawą do wystawienia faktury w module finansowym.

Oferty lub zamówienia sprzedaży mogą być powiązane z zamówieniami zakupu lub zleceniami produkcyjnymi. W przypadku powiązania z zamówieniami zakupu system umożliwia automatyczną rezerwację towaru przyjmowanego na magazyn pod kontrakty sprzedażowe. Podobna sytuacja jest w przypadku zleceń produkcyjnych, jeśli zlecenia produkcyjne są powiązane ze zamówieniami sprzedaży system może automatycznie rezerwować potwierdzony w zleceniach produkcyjnych pod dany kontrakt sprzedażowy

Dystrybucja i Logistyka

Zadaniem modułu Dystrybucja/Logistyka jest nadzór nad łańcuchem logistycznym w firmie. Najważniejsze dokumenty wchodzące w skład modułu:

 • Kontrakt logistyczny
 • Realizacja logistyczna
 • Fracht
 • Zlecenia wydania zewnętrznego
 • Zlecenia przyjęcia zewnętrznego
 • Moduł WMS

Moduł logistyczny został przygotowany z myślą o wykorzystaniu własnych środków transportu jak i transportu obcego. Niezależnie od przyjętej strategii biznesowej obsługę logistyczną w firmie można podzielić w systemie na dwa obszary. Logistykę zewnętrzna oraz logistykę wewnętrzna. W ramach pierwszego obszaru czyli logistyki zewnętrznej mamy możliwość operowania na dokumentach takich jak Kontrakty i realizacje logistyczne oraz frachty. Dokumenty opisują relację biznesowe związane z zapewnieniem transportu towarów w procesach zakupu oraz sprzedaży. W szczegółach dokumentów zapisane są dane na temat kosztów transportu, punktów dostaw, tras a także danych kierowców. Moduł umożliwia rozliczenia kosztów oraz ewentualnych przychodów jeśli firma posiada własną flotę transportową. Dokumenty związane z logistyką zewnętrzną mogą być powiązane z dokumentami z zamówień sprzedaży czy zakupów. Koszty szacowane jak i potwierdzone powiązane z realizacjami logistycznymi mogą mieć odzwierciedlenie w analizie czy wartości materiałów jeśli dokumenty powiązane są z zamówieniami zakupu bądź sprzedaży. Oprogramowanie ERP wspiera wielooddziałowość organizacji. Zewnętrzne procesy logistyczne mają także zastosowanie w planowaniu i przewozie towarów pomiędzy oddziałami firmy.

Zarządzanie logistyką zewnętrzną to jeden z obszarów modułu dystrybucja i logistyka. Drugim obszarem jest zarządzanie logistyką wewnątrz firmy. W ramach tego obszaru funkcjonują dokumenty Zlecenia wydania zewnętrznego, Zlecenia przyjęcia zewnętrznego oraz moduł WMS. Zlecenia wydania bądź przyjęcia towaru mogą być powiązane z dokumentami logistyki zewnętrznej lub być bezpośrednio generowane na podstawie dokumentów z modułu zakupów bądź sprzedaży. Zlecenia są podstawą do wykonania operacji magazynowych w systemie, operacje magazynowe można rejestrować ręcznie lub wykorzystać wbudowany moduł WMS służący do zarządzania magazynem. Moduł WMS wykorzystuje kody kreskowe do identyfikacji i lokalizacji towarów. Moduł stanowi integralną część systemu SWP lub może być wdrażany jako oddzielny program. Więcej informacji o oprogramowaniu magazynowym WMS znajduje się na dedykowanej stronie produktowej.

Dowiedz się więcej o programie do zarządzania magazynem WMS.

Finanse

Zadaniem modułu jest obsługa finansowa firmy. Najważniejsze dokumenty wchodzące w skład modułu to:

 • Faktura sprzedaży VAT
 • Faktury sprzedaży detaliczne
 • Faktura sprzedaży proforma
 • Faktura sprzedaży zaliczka
 • Paragony
 • Faktura zakupu
 • Faktura zakupu – import
 • SAD
 • Kasa/Banki
 • Faktoring

Oprogramowanie umożliwia generowania standardowego zbioru dokumentów finansowych jak faktury zakupu, paragony czy faktury sprzedaży. Procesy oraz zależności związane z relacjami pomiędzy dokumentami finansowymi a dokumentami źródłowymi pochodzącymi z innych modułów ustalane są na etapie wdrożenia systemu.

Serwis

Zadaniem modułu serwis jest nadzór nad Serwisem, utrzymaniem parku maszynowego we właściwej kondycji technicznej jak i nadzór nad zleceniami serwisowymi tyczącymi się sprzedanego towaru. Najważniejsze dokumenty wchodzące w skład modułu serwis to:

 • Zlecenia serwisowe
 • Zlecenia serwisowe zewnętrzne
 • Flota i środki trwałe

Rejestracja zleceń serwisowych niezależnie od tego czy tyczą się parku maszynowego czy sprzedanego towaru powinna odbywać się w module zleceń serwisowych. W dokumencie rejestrowana jest historia operacji jakie zostały wykonane w ramach danej usługi serwisowej jak i koszty oraz ewentualnie operacji magazynowe powiązane z daną usługą. System umożliwia generowanie zleceń serwisowych zewnętrznych jeśli chcemy przekazać obsługę naprawy do podmiotu zewnętrznego. W przypadku wygenerowania tego typu zlecenia rejestrujemy w nim historię operacji związanych z serwisowaniem u podmiotu obcego w tym koszty operacji. Zlecenia serwisowe współpracują z rejestrem flota i środki trwałe. Rejestr zawiera informacje techniczne związane z pakiem maszynowym wykorzystywanym w organizacji. W referencji do pozycji w rejestrze można generować zlecenia serwisowe.

Obieg dokumentów

System posiada ponad sto zdefiniowanych typów dokumentów takich jak zlecenia produkcyjne, indeksy towarowe, oferty, zamówienia, kontrakty czy dokumenty magazynowe. Wszystkie obiekty w systemie wyróżniane są poprzez:

 • statusy dokumentu,
 • zakres widoczności i uprawnienia do dokumentu,
 • symbolikę
 • mechanizmy workflow oraz osoby użytkownicy odpowiedzialni za przetwarzanie dokumentu.

Statusy dokumentów określają stan danego dokumentu, lista dozwolonych stanów oraz związane z nimi mechanizmy zachowania się dokumentów określane są w momencie wdrożenia. Przykładowo stany dokumentów mogą implikować rezerwację towarów czy blokować edycje poszczególnych pól w dokumencie. Zakres widoczności oraz zbiór uprawnień określają prawa do podglądu lub edycji dla poszczególnego dokumentów. Zbiór praw powiązany jest z symboliką dokumentów, powyższy mechanizm wykorzystuje się w przypadku potrzeby ograniczenia widoczności dokumentów pewnego typu dla określonej grupy użytkowników. Przykładowo można ograniczyć zakres bazy kontrahentów dla podmiotów obsługiwanych przez danego handlowca. Mechanizm ma także zastosowanie podczas wdrożenia wiloddziałowego gdy pracownicy w jednym oddziale nie powinni integrować w dokumenty wygenerowane w drugim oddziale. Zakres uprawnień dla poszczególnych typów dokumentów określa się na etapie wdrożenia systemu. Natomiast symbolika dokumentu definiuje ścieżkę procesów biznesowych dla której został stworzony dany dokument przykładowo dokumenty rozchodu materiałowego mogą inaczej się zachowywać w przypadku gdy rozchód powiązany jest ze zlecenie produkcyjnym lub gdy dokument jest wygenerowany niezależnie. System ma możliwość budowanie diagramów przepływu pracy tzw. workflow wraz z określeniem osoby bądź grupy osób odpowiedzialnych za dokument w danym momencie. Możliwość przenoszenia dokumentów pomiędzy statusami może być definiowana przez zasady przepływu pracy workflow.

Moduł obiegu dokumentów umożliwia definiowanie niestandardowych dokumentów i zarządzanie nimi poprzez mechanizmy WorkFlow. Zbiór wymaganych dokumentów określa się na etapie wdrożenia oprogramowania, definiuje się pola oraz zakres funkcjonalny każdego z nich. Zakres oraz metody przepływu informacji pomiędzy obiektami biorącymi udział w przetwarzaniu informacji definiowane są przez administratora. Niestandardowe dokumenty wyróżniane są za pomocą statusów dokumentów, zakresu widoczności oraz symboliki podobnie jak standardowe dokumenty wbudowane w system.

Do wszystkich dokumentów w systemie mogą być dołączane pliki oraz notatki. Oprogramowanie ERP posiada wewnętrzne repozytorium plików DMS. Dokumenty w systemie można grupować za pomocą spinacza lub grupy dokumentów.

Analityka

Moduł analityka służy do generowania zestawień i raportów z danych zgromadzonych w innych modułach systemu zarządzania produkcją. Oprogramowanie posiada zestaw predefiniowanych raportów oraz kreatory raportów umożliwiające budowanie zestawień na zasadzie tabeli przestawnej.

System jest przygotowany do wizualizacji produkcji. Moduł analityk zawiera mechanizmy umożliwiające generowanie ekranów z aktualnymi danymi pochodzącymi z modułu produkcyjnego lub dystrybucji i logistyki. Dane mogą być prezentowane bezpośrednio na terminalach produkcyjnych lub dedykowanych telewizorach umieszczonych na hali produkcyjnej.