Sprzedaż

Zadaniem modułu jest nadzór nad sprzedażą oraz łańcuchem logistycznym związanym z dostarczeniem towaru do klienta. Najważniejsze dokumenty wchodzące w skład modułu to:

Procedurę sprzedaży towaru w systemie można rozpocząć od dowolnego dokumentu, pełna ścieżka wymaga jednak aby proces rozpoczął się od oferty cenowej wysłanej do kontrahenta. W praktyce zakres oraz funkcjonalność dokumentów określa się na etapie wdrożenia oprogramowania ERP. We wzorcowym rozwiązaniu pierwszym dokumentem, który powinien otrzymać klient jest oferta cenowa. Jest to dokument niezobowiązujący do zakupu z informacją o ewentualnych parametrach transakcji jak nazwa i cechy towaru, cena, rodzaj transportu, terminy płatności itd. System umożliwia zbudowanie kreatora oferty cenowej. Kreator nie jest bezpośrednio powiązany z indeksami towarowymi w systemie. Mamy możliwość oferowania towaru, który nie występuje formalnie w bazie programu. Budowę oraz zasadę działania kreatora oferty cenowej określa się na etapie wdrożenia. Ofertę cenową możemy przekształcić w ofertę sprzedaży. Oferta sprzedaży jest to dokument opisujący zasady transakcji jak indeks towarowy, cena, warunki handlowe oraz transportowe . Oferta sprzedaży stanowi potwierdzenie zawartego kontraktu pomiędzy firmą a kontrahentem na dostarczenie danej partii towarowej. Oferta sprzedaży ma możliwość rezerwacji towaru, algorytm rezerwacji określa się na etapie wdrożenia oprogramowania. Ofertę sprzedaży można przekształcić do Zamówienia sprzedaży. Przyjmuje się, że zamówienie sprzedaży jest to zamówienie na dostarczenie określonej partii towaru w ramach zawartego kontraktu. Do wygenerowanego zamówienia sprzedaży przypisuje się parametry logistyczne związane z dostarczeniem danej partii towaru natomiast pozostałe warunki handlowe mogą być dziedziczone z oferty sprzedaży opisującej kontrakt handlowy z klientem. Zamówienie sprzedaży może również rezerwować towar w systemie zgodnie z przyjętą strategią. Zamówienie sprzedaży jest podstawą do wygenerowania Zleceń wydania zewnętrznego, które stanowią dyspozycje dla magazynu odnośnie wydania towaru i wygenerowania dokumentu WZ. Moduł magazynowy może być zarządzany przez system WMS wspierający kody kreskowe. Wygenerowany dokument WZ jest natomiast podstawą do wystawienia faktury w module finansowym.

Oferty lub zamówienia sprzedaży mogą być powiązane z zamówieniami zakupu lub zleceniami produkcyjnymi. W przypadku powiązania z zamówieniami zakupu system umożliwia automatyczną rezerwację towaru przyjmowanego na magazyn pod kontrakty sprzedażowe. Podobna sytuacja jest w przypadku zleceń produkcyjnych, jeśli zlecenia produkcyjne są powiązane ze zamówieniami sprzedaży system może automatycznie rezerwować potwierdzony w zleceniach produkcyjnych pod dany kontrakt sprzedażowy

Rezerwacja towaru

System umożliwia definiowania zaawansowanych algorytmów rezerwacji towaru na dokumentach sprzedażowych. Rezerwacja może być liczona w oparciu o dowolny dokument w systemie w tym zamówienia zakupu czy zlecenia produkcyjne.

Obsługa partii

System wspiera obsługę partii oraz cech towarowych przy realizacji kontraktów handlowych. Podczas definicji oferty czy zamówienia sprzedaży użytkownik ma możliwość wskazania konkretnej partii towarowej powiązanej z danymi cechami jak data ważności, certyfikaty czy atesty. W przypadku sprzedaży z obsługą partii i wykorzystania systemu WMS oprogramowanie weryfikuje proces wydania właściwej partii towarowej.

Obsługa opakowań zwrotnych

System wspiera zarządzanie opakowaniami zwrotnymi. Każde z opakowań może być identyfikowane unikatowym kodem kreskowym. System śledzi przesunięcia opakowań zwrotnych pomiędzy lokalizacjami oraz raportuje aktualny stan.

Moduł magazynowy WMS

Oprogramowanie zawiera wbudowany system zarządzania magazynem WMS opartym o kody kreskowe określające jednostkę logistyczną. W skład jednostki logistycznej wchodzi towar sparametryzowany przez określony zbiór cech jak indeks, data przydatności, atesty czy certyfikaty.

Moduł magazynowy WMS występuje także jako osobny program, sprawdź jego możliwości.

Obsługa kodów kreskowych

System wspiera obsługę kodów kreskowych w standardzie GS1 oraz wewnętrznych kodów kreskowych używanych przez moduł WMS i mobilne czytniki danych.

Wymiana danych B2B

Oprogramowanie umożliwia elektroniczną wymianę danych w modelu B2B. Format oraz zakres wymiany danych z oprogramowaniem zewnętrznym określany jest na etapie projektowania systemu.

Dokumentacja fotograficzna wydanego towaru

System wspiera tworzenie dokumentacji fotograficznej wydawanego towaru. Dokumentacja może stanowić argument przy ewentualnych sporach związanych z reklamacją.